Change Communication in adopting a lean-agile way of working – “The why-factor”

This article is also published on Scaled agiles linkedin-page. A guiding article about the change communication going from developing in projects to developing in agile teams and teams of teams using SAFe as framework for collaboration. Summary This article describes both how the change communication from projects to agile was…

Transformation?

Transformationen sker inte när knoppen brister i försommarkvällen och slår ut i blom. Transformationen sker i jorden – när fröet blir till växt. En engångshändelse i en linjär process. Knopp till blomma är sedan en återkommande händelse i en cirkulär process som upprepar sig varje år i samklang med omgivningen.…

Nokia lär oss hur vi INTE ska göra – kultur och psykologisk trygghet

Med olika perspektiv men med samma slutsats om än förpackade i två olika begrepp, beskriver Edmondson i ”The fearless organization. Psykologisk trygghet på jobbet” och Alvesson & Spicer i ”Dumhetsparadoxen den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar” Nokias fall när de baserar sina respektive analyser bland annat på Timo Vuori och…

Kommunikativt ledarskap + transformerande ledarskap = sant

I Svenska ordbok beskrivs kommunikation som ”över­föring av (intellektuellt) inne­håll”. Ordet förutsätter alltså att det finns minst två parter – någon som sänder (överför) och någon som tar emot. Frånsett självledarskap borde således ”kommunikativt ledarskap” vara ett inslag i alla former av ledarskap i den mening ledarskap utförs av en…

Bortom Kotter – att leda förändring iterativt och utforskande

Sammanfattning John Kotters klassiker “Leading Change” räcker inte som handbok vid förändring. Den behöver kompleteras med en mer utforskande iterativ approach som tydligt omfamnar helheten. Jag presenterar ett sådant komplement i en längre text jag har skrivit. Nedan en sammanfattning. Hör av dig om du vill läsa den längre texten.…

Läsa-Läsa-Tankeskriva (LLT) – metod för lärande i en transformation

Metakommentar: Den här texten har uppkommit i en LLT-process. Sammanfattning I Lean-Agila utvecklingskontexter är ständigt lärande en bärande idé Lärande sker på flera plan – individuellt, i team och i organisationen Lärande händer inte av sig själv. Vision och motivation är avgörande för både individ, team och organisation för att…

Den digitala transformationen börjar med dig

This post is also published in english on Sogeti Labs-blog: http://labs.sogeti.com/digital-transformation-starts-with-you/  Egentligen har inte mycket hänt sedan den första webbsidan såg dagens ljus i början på 90-talet. Vi klickar och navigerar runt på ungefär samma sätt som vi alltid har gjort bland texter, bilder och filmer. De flesta företag arbetar vidare…